Photo : آب

آب

محدود بودن منابع آب قابل استفاده در جهان و افزایش مصارف آشامیدنی و صنعتی،همچنین پیش بینی بحران آب در آینده،شرکت پاکسار را بر آن داشته تا در زمینه های مرتبط با آب سرمایه گذاری مناسبی انجام دهد.
این شرکت با جذب متخصصین کارآمد و دریافت نمایندگی پیشرو در صنعت آب توانسته گامهای موثری را در جهت بهبود آب بهداشتی و صنعتی بردارد.