Photo : نمایندگی ها

نمایندگی ها

یکی از شیوه های انتقال دانش روز و ارائه خدمات موثر به مشتریان داخلی، برقراری ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان خارجی می باشد.
از این رو شرکت پاکسار با دریافت نمایندگی از معتبرترین شرکتهای خارجی، توانسته اقدامات موثری در این زمینه بعمل آورد.